tekst alternatywny

ZAPYTANIE OFERTOWE
[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego ]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i posadowienie, zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego ]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno – magazynowych (część II) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno – magazynowych (część II) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

 


Ogłoszenie wyników Zapytania Ofertowego z dnia 20.07.2017 r.
[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie Wyników]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2017 r. na dostawę, montaż i uruchomienie ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego zgodnie z posiadanym patentami.


ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.07.2017 r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: Zmiana zapytania ofertowego]

W dniu 18.08.2017 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.
Zmianie uległy zapisy:
a. Dodatkowe warunki i wymagania – punkt 7.3.1 – obniżono wysokość kar umownych z 10% do 5% łącznego wynagrodzenia netto.
b. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z 22.08.2017 r. na 29.08.2017 r.
c. Zmieniono również termin otwarcia ofert z 23.08.2017 r. na 30.08.2017 r.

Zmiany w treści zapytania zostały zaznaczone kolorem czerwonym.


Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2017r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: Zapytanie Ofertowe, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3]

Na dostawę, montaż i uruchomienie ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego zgodnie z posiadanym patentami
 


Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 12.06.2017 r. w sprawie obsługi geodezyjnej inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy Al. Racławickich 6.

ogłoszenie_wynikow_geodezja.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdf; zapytane_ofertowe_-_geodezja.pdf; zacznik_nr_2_geodezja.docx; oswiadczenie.pdf; formularz_ofertowy_zacznik_nr_1_geodezja.docx; formularz_ofertowy.pdf ]

na obsługę geodezyjną inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy Al. Racławickich 6. Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę geodezyjną inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy Al. Racławickich 6.

 


 

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego nr 1/01/2017 z dnia 10.02.2017 r.. w sprawie Budowy hali Produkcji masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym. W wyniku przeprowadzonej procedury do firmy Union Chocolate Spółka z o. o. wpłynęło 5 ofert z czego 2 oferty spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustalił kryterium cenowe oraz okres gwarancji nadając im odpowiednio wagi 80 i 20%. W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 kompletne oferty, spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Została wybrana oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Zwycięzcą została firma KB Jakub Lewandowski, ul. Zbożowa 7, 09¬410 Płock.

 

Pełna treść wyników ogłoszenia dostępna tutaj.

 


Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2017 z dnia 10.02.2017r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: zapytanie ofertowe, zalacznik 1, zalacznik 2, zalacznik 3, zalacznik 4, zalacznik 5, zalacznik 6]

Na   budowę Hali   Produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym przedstawiający zmiany charakterystycznych parametrów   budynku w  zakresie:
- Budowa  hali  magazynowej
- zmiana   lokalizacji zbiornika wód deszczowych
- zmiana lokalizacji zbiornika wód chłodniczych wraz    z wykonaniem    nowej instalacji   zasilania i powrotu
- zmiana  układu  komunikacji  wewnętrznej  wraz     z  infrastrukturą  techniczną  w  ramach  projektu
„Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca” nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynekŻychlin, Al. Racławickie  6, DZ.NR  126/2

[pełna tresć zapytania do pobrania: zapytanie ofertowe, zalacznik 1, zalacznik 2, zalacznik 3, zalacznik 4, zalacznik 5, zalacznik 6]


 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego [Pełna treść informacji wynik_postepowania_ofertowego]

 

W związku z planowaną realizacją Projektu pod nazwą „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca” nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynek Union Chocolate Sp. z o.o. w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek informuję o zakończeniu zapytania ofertowego z 27.10.2016 r. polegającego na rozeznaniu rynku na:

obsługę geodezyjną inwestycji związaną z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowy hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym, budowa hali magazynowej, zbiornika wód opadowych, wraz z układem komunikacji wewnętrznej i infrastrukturą techniczną w Żychlinie 99-320 , przy ulicy Al. Racławickie 6 „

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana oferta wystawiona przez GEOBIS Krzysztof Szmyt, ul. Kopernika 5/22, 09-500 Gostynin, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najniższą cenę.

 


 

Zapytanie ofertowe [pełna tresć zapytania do pobrania: Zapytanie Ofertowe]

1. W ramach procedury rozeznania rynku w związku z planowaną realizacją Projektu pod nazwą „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca" nr P0IR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynek Union Chocolate Sp. z o.o. w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę geodezyjną inwestycji związaną z realizacją przedsięwzięcia pn.„Budowa hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy ulicy Al. Racławickie 6 wraz z zmianą lokalizacji zbiornika wód opadowych , zmianą układu komunikacji wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną „.

2. Parametry obiektu: Łączna pow. Hali – 1800 m kw., – kubatura 5,122 m sześć. W załączniku do zapytania ofertowego załączamy „ Projekt zagospodarowania terenu,, , „rzut fundamentów i przyziemia „ oraz „opis techniczny projektowanej hali,,

3. Zakres usługi: Obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje: – wyznaczenie linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia, – pomiary realizacyjne dotyczące projektowanego budynku, zbiornika wód opadowych, układu komunikacyjnego wewnątrz zakładu wraz z infrastrukturą techniczną. – pomiary sprawdzające ( kontrolne ), – pomiary inwentaryzacyjne po wykonaniu inwestycji.

4. Oferty w cenach netto można składać do dnia 7.11.2016 roku w sekretariacie firmy lub drogą mailową na adres: sekretariat@unionchocolate.pl.

5. Kryteria oceny: Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.

6. Warunki udziału w przetargu. O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i pomiarów geodezyjnych nieruchomości, sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik 1.

 


Załącznik 1:

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Niniejszym oświadczamy, że nic ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na pow iązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przy gotowaniem i przeprowadzeniem procedur}- wyboru Wykonawcy a

Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2.    posiadaniu co najmniej 5% udziału lub akcji.
3.    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w' stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

tekst alternatywny


Firma Oferta detaliczna Oferta przemysłowa Pomoc technologiczna UE Kontakt     Zapytania ofertowe